Тұрғын-үй шаруашылығы

Тұрғынүйқорыныңжай-күйі

Облысбойыншакөпқабаттытұрғын үйлердің саны 2 480 бірл. құрайды, оныңішінде Павлодар қ. 1 308, Екібастұз қ. 762 (Екібастұз қ. 664, Солнечный к. 28,  Шідерті к. 70), Ақсу қ. 251, Ақтоғайауданында 5, Баянауылауданында 75, Железин ауданында 20, Ертісауданында 28, Қашырауданында 8, Лебяжіауданында 6, Павлодар ауданында 17.

2018 жылғы 1 наурызжағдайына, күрделіжөндеудіқажетететінүйлер саны тұрғынүйлердіңжалпысанынан 744 бірл.  немесе 30%-дықұрайды.

«ТҮКШ жаңғырту» және «2020 жылғадейінаймақтардыңдамуы» бағдарламаларыбойыншажетіжылдареспубликалықбюджеттіңтрансферттеріесебінен 175 тұрғынүйдіңшатырларынқайтажаңарту, ағаштерезеблоктарынзаманауи энергия үнемдеушішыныпакеттерінеауыстыру, қасбеттерінжылыту, жылу, суменжабдықтауинженерліктаратушыжелілерінауыстырубойыншажұмыстаржүргізілді, жалпыүйлікжылуэнергиясынесептеуаспаптары мен автоматтандырылғанжылупункттеріорнатылды, соныменқатар, пәтериелерініңбағдарлыалымдарыесебінен 180 үйдежөндеу өткізілді. Қазіргі уақытта 3 тұрғын үйде жөндеу жұмыстары жүргізілуде.

«ТҮКШ жаңғырту» және «2020 жылғадейінаймақтардыңдамуы» бағдарламаларышеңберінде өткізілген күрделі жөндеудің арқасында 20 мыңнан аса тұрғындардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары мен тұру ыңғайлылығы жақсартылды.

2018 жылғы 1 наурызжағдайына, жоспардағы 703,574 млн. теңгеден үйлердеөткізілгенжөндеудентұрғындарқайтарғанқаражатсомасыкезеңжоспарынан 487, 370 млн. теңгенінемесе 65,1%-дықұрайды.

 Жергіліктіатқарушыоргандардыңкезектегіадамдары

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Павлодар облысы бойынша мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға 27 310 адам кезекте тұр, оның ішінде 4 156 жетім балалар (15,2%), халықтың әлеуметтік осал қабаты санаты бойынша 12 882 азамат (47,2%), 10 178 бюджеттік сала қызметкерлері (37,2%), жалғыз тұрғын үйі апатты болып танылған 100 отбасы (0,4%).

2010 жылданкоммуналдықтұрғынүйқорынантұрғынүйалуғакезектетұрғаназаматтардыңжылсайынғыөсімдинамикасыбайқалады, облыс қалаларындағы орташа жылсайынғы өсім 2 мың адамдық ұрады. Орта есеп пен азаматтар тұрғын үй алуға 8-ден 10 жылға дейін кезекте тұрады, тұрғын үйге мұқтаждар саны өсуінің негізгі себебі – коммерциялық тұрғын үйдің жоғары құны.

Өткенжылдажергіліктіатқарушыоргандардың 224 кезектегіадамдарынатұрғынүйұсынылды, оның 51 – жетімбалалар, халықтыңәлеуметтікосалқабатысанатыбойынша 95 азамат, 75бюджеттік сала қызметкерлері, жалғызтұрғынүйіапаттыболыптанылған 2отбасы, мүгедектержәне ҰОС қатысушыларысанатыбойынша 1азамат. Сонымен қатар, тағы 245 кезектегі адам «Нұрлы жер» ипотекалық бағдарламасы бойынша тұрғын үй алуға шарттар жасау сатысында.

 

Тұрғын үй қорында үйішілік ортақ жылу есептеу аспаптарын орнату

Павлодар облысында 2016 жылғы мамыр айынан «Павлодар жылу желілері» ЖШС, «ТҮКШ даму қоры» АҚ және «Авентис Групп» ЖШС арасындағы 31.07.2015 жылғы № 15/2015 қаржылық лизинг шарты шеңберінде Павлодар, Екібастұз қалаларының көпқабатты тұрғын үйлерінде жалпыүйлік жылу есептеу аспаптарын (бұдан әрі – ҮЖЕА) орнату бойынша іс-шаралар жүзеге асырылуда.

Қарыздық қаражаттарды қайтаруды әр пәтер иесі пәтер аумағына байланысты іске асырады. Ай сайынғы төлемдердің қайтарым сомасы «Павлодарэнергосбыт» ЖШС түбіртектерінде жеке жолда белгіленеді. Орнату үшін ақшалай қаражаттарды қайтару мерзімі 29 айды құрайды, одан соң ЖЖЕА кондоминимум объектісі иелігіне ауысады.

Тұрғын үй иелерінде ҮЖЕА болу міндеті ҚР «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Заңымен бекітілген. «Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР Заңына сәйкес, жылу энергиясын есептеу аспаптары жалпыүйлік иелік болып табылады және кондоминимум объектілерінің жалпы мүлкін сақтау үшін шығындар құрамына қосылады.

ҮЖЕА орнату іс жүзінде қолданылған жылу энергиясы үшін есептеу жүргізуге жағдай туғызады, бұл тұтынушыларға қолданылмаған жылу энергиясы мөлшері үшін төлем жасамауға мүмкіндік береді. Тұтынушылардың экономикалық қызығушылығын арттыру үшін барлық жерде жылу энергиясын есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін одан төмен тарифтерді қолдануды қарастыратын жылу энергиясына сараланған тарифтер енгізілуде.

ҮЖЕА қызмет көрсету кепілдік мерзімі орнатылған сәттен бастап 4 жыл. Жылу есептегіштері тексерісі әр 4 жыл сайын іске асырылады.

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша көпқабатты тұрғын үйлерде 1681 ҮЖЕА орнатылған, оның:

Павлодар қаласында 1116 ҮЖЕАорнатылды, оның ішінде: — 267 бірлік табиғи монополиялар субъектілерімен; — 27 бірлік ТҮКШ жаңғырту бағдарламасы аясында; — 17 бірлік тұрғындардың меншікті қаражаты есебінен; — 150 бірлік ҮЖЕА жаңа құрылыс кезінде орнатылды; — 655  бірлік «ТҮКШ дамыту қоры» АҚ-ның бағдарламасы шеңберінде орнатылды.

Екібастұз қаласында 549 ҮЖЕА орнатылды, оның ішінде: — 45 бірлік табиғи монополиялар субъектілерімен; — 27 бірлік ТҮКШ жаңғырту бағдарламасы аясында; — 7 бірлік тұрғындардың меншікті қаражаты есебінен; — 26 бірлік ҮЖЕА жаңа құрылыс кезінде орнатылды; — 444 бірлік «ТҮКШ дамыту қоры» АҚ-ның бағдарламасы шеңберінде орнатылды.

Ақсу қаласында 16 ҮЖЕА орнатылды, оның ішінде: — 8 бірлік ТҮКШ жаңғырту бағдарламасы аясында; — 8 бірлік тұрғындардың меншікті қаражаты есебінен.

Павлодар қаласында 124 тұрғын үйде ҮЖЕА орнатудың техникалық мүмкіндігі жоқ.

Тұрғын үй қорында бейне бақылау камераларын орнату

Облыстың қалалары мен аудандарында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімдерінің мамандары ІІБ учаскелік инспекторларымен, сондай-ақ кондоминиум объектісін басқару органдарымен бірлесіп, үйлердің тұрғындарымен жиындар мен жиналыстарда бөтен мүлікті ұрлаудың алдын алу мақсатында тұрғын үйлердің кіреберістерін бейнебақылау камераларымен жабдықтау қажеттілігі туралы тұрақты негізде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

Павлодар қаласы бойынша бейнебақылау орнатумен 6 мамандандырылған ұйым айналысады (Қауіпсіз қала, Павлодар Онлайн, Интелект-видеодвор, Павлодар-қауіпсіздік, Видео групп, Қазақтелеком). Бүгінгі күні 475 көп пәтерлі тұрғын үйді қамтитын 4 019 бейнекамера орнатылды.

Екібастұз қаласы бойынша 22 КПТҮ пәтер иелері 40 бейнебақылау камерасын орнатылды (жеке және жалпы үйлік).

Ақсу қаласы бойынша бүгінгі күні «СпецСтройГарант» ЖШС мердігерлік ұйымы алты учаскеде (орталық саябақ, стелла ауданы, Театральная көшесі, 8 Март көшесі, Астана көшесі, коммуналдық базар ауданы, Құрылысшылар көшесі, 10 және ХиуазДоспанова көшесі, 30 бойынша) 19 бейнебақылау камерасын орнатты.

Сонымен қатар Ақсу қаласы бойынша қаланың ІІБ кезекші бөліміне шығарылған 45 бейнебақылау камерасы (Ленин 45, 55, Әуезов 55,89, ІІБ, Қазпошта, Б. Момышұлы 17, Қамзин 27, Желтоқсан 35, Астана 39, Рандеву мейрамханасы) жұмыс істейді. Осы бейнекамералар бойынша профилактикалық жөндеу жұмыстарын «КазИнтехКомпани» ЖШС мердігерлік ұйымы жүргізеді.

Одан басқа, Павлодар облысының ІІД Павлодар облысының әкімдігімен бірлесіп, «Павлодар, Екібастұз және Ақсу қалаларында фотобейнетіркеу және бейнетаналитика жүйесін құру және пайдалану» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру, жол қиылыстарында және желілік учаскелерде ЖҚЕ бұзушылықты анықтау жүйелерін, сондай-ақ жалпы бақылау бейнекамераларынорнату мен бөгде ұйымдардың бейнекамераларын қосымша біріктіру мүмкіндігін қарастыруда. Аталған іс-шаралар Павлодар облысы бойынша «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың Жол картасы жобасына енгізілген.

Бөгде өндірушілердің камераларын қосудың бейнебақылау жүйесін кеңейту және деректерді аналитикалық өңдеу функциясын енгізу мақсатында Павлодар қ.ІІБ ЖБО бейнебақылау жабдықтарын жаңғырту (Axis, Hikvision, Dahua, Pelco фирмаларының бейнекамералары), сондай-ақ Қазақстан Республикасы ІІМ ЖБО бейнежүйесімен міндетті интеграциялау мәселесі пысықталуда.

 

Лифт шаруашылығының жай-күйі

Облыс қалаларының тұрғын үй қорында барлығы 1 811 жолаушылар лифті бар, оның ішінде Павлодар қ. 1 465, Екібастұз қ. – 281, Ақсу қ. – 65.

Қазіргі күнде жолаушылар лифттерінің жалпы санынан 1 179 лифт нормативті пайдалану мерзімін пысықтады (25 жыл) және ауыстыруды талап етеді, оның ішінде Павлодар қ. – 1 034, Екібастұз қ. – 110, Ақсу қ. – 35.

Жыл сайын Павлодар, Екібастұз және Ақсу қалаларында лифттерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету және тұрып қалуын болдырмау мақсатында қызмет көрсетуші ұйымдар ағымдағы ақауларды анықтау бойынша іс-шаралар жүргізеді.

  Облыстың газ шаруашылығының жай-күйі

Павлодар облысында табиғи газ бен газ таратушы желілер жоқ. Тұрмыстық және өндірістік қажеттілік үшін «Павлодар мұнай химиялық зауыты» ЖШС өндірумен айналысатын баллондардағы сұйытылған мұнай газы қолданылады. Халықты газбен жабдықтау жеке газ баллонды құрылғылармен іске асырылады.

Облыс аумағында СМГ өндірумен 9 аккредителген газ желілік ұйым айналысады.

Павлодар облысы үшін ҚР Энергетика министрлігі бөлетін СМГ-ның орташа айлық мөлшері 4 500 тоннаны құрайды.

Қазақстан Республикасында Астана қ., сондай-ақ орталық және солтүстік аймақтарды газдандыру үшін «САРЫ-АРҚА» магистралдық газ құбыры құрылысы» жобасын кезең-кезеңмен жүзеге асыру жоспарлануда. Аталғанжоба Павлодар облысынгаздандырудықарастырмайды.

 

Облыстың елді мекендерін абаттандыру

Облыстың қалалары мен аудандарының әкімдіктері ақпараты бойынша 2018 жылы облыстың елді мекендерін абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық күтіп-ұстау бойынша іс-шараларды өткізуге әр түрлі деңгейдегі бюджеттік қаражаттардан 11 620,0 млн. теңге игерілді.

Облыстың қалалары мен аудандарында халықтың ыңғайлы тұруын қамтамасыз ету мақсатында 252 балалар ойын алаңын жөндеу мен жайластыру, 2 086 кіші сәулет формаларын орнату мен жөндеу бойынша жұмыстар жүргізілді, 56 спорт алаңы жайластырылды. Бөлінген қаражаттар шеңберінде 150,91 км жолдың күрделі және орташа жөндеуі, 287 мың м2 жолды (шұңқырлы) жөндеу және 2111 км жолды пішіндеу бойынша жұмыстар жүргізілді.

246 аулаішілік аумақтар абаттандырылды. Сондай-ақ 12 853 қ..м көше қоршаулары орнатылды және жөнделді, 381 қоғамдық көлік аялдамалары жайластырылды және жөндеу жасалды, 162 км көше жарықтандыру желілері қалпына келтірілді, 8 850 шам орнатылды және жөнделді.

Елді мекендерді көгалдандыру және абаттандыру бойынша іс-шаралар шеңберінде 14 шағын бақ пен саябақты абаттандыру және 276-ын баптау жүргізілді, 129 378 ағаш отырғызылды, оның ішінде 97 707 ағаш бюджеттен тыс қаражаттар есебінен. 62 179 м2 гүлзарлар орнату жүргізілді.

Облыстың елді мекендерінің санитарлық жағдайын ұстау үшін елді мекендер аумағын тазалау бойынша жұмыстар жүргізілді. 2018 жылда 187 рұқсатсыз қоқыс орындары жойылды